Закон Украины "О гражданстве Украины"

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про громадянство України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 13, ст.65 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2508-IV( 2508-15 ) від 05.04.2005, ВВР, 2005, N 20, ст.277 N 2663-IV( 2663-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 30, ст.408 N 1014-V( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442 N 3575-VI( 3575-17 ) від 05.07.2011, ВВР, 2012, N 12-13, ст.77 N 4652-VI( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208 N 5459-VI( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682 N 5492-VI( 5492-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.716 N 957-VIII ( 957-19 ) від 28.01.2016, ВВР, 2016, N 9, ст.93 }

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках;

особа - фізична особа;

громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України;

іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав;

особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином;

законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують обов'язки опікунів і піклувальників; ( Абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

дитина - особа віком до 18 років;

реєстрація громадянства України - внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи;

проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні;

безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України;

зобов'язання припинитиіноземне громадянство - письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України; ( Абзац дванадцятий статті 1 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

незалежна від особи причина неотриманнядокументапро припинення іноземного громадянства - невидача особі, в якої уповноважені органи держави її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), документа про припинення громадянства (підданства) у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (підданства) чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється або вартість оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищує половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом в Україні на момент,колиособанабулагромадянство України; ( Абзац тринадцятий статті 1 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

законні джерела існування - заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності або власності, пенсія,стипендія, аліменти,соціальнівиплатита допомога, власні фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім'ї,інших фізичних та юридичних осіб, що мають законні доходи;

міжнародний договір України - міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

декларація провідмовувідіноземного громадянства - документ, у якому іноземець, який узяв зобов'язання припинити іноземне громадянство і в якого існують незалежні від нього причининеотриманнядокументапроприпиненняіноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств), засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав; ( Абзац шістнадцятий статті 1 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - документ, у якому іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави, що відповідно до ЗаконуУкраїни "Про біженців"( 2557-14 )вважається країною громадянської належності; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

декларація провідсутністьіноземногогромадянства- документ,вякому особа повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства (підданства) або громадянств (підданств) з обґрунтуванням причин такої відсутності; ( Абзац вісімнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

{ Абзац дев'ятнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }

тимчасове посвідчення громадянина України - документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.

Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство

Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:

1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, тоуправовихвідносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, тоуправовихвідносинах з Україною він визнається лише громадянином України;

2) запобігання виникненню випадків безгромадянства;

3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;

4) визнання права громадянина України на зміну громадянства;

5) неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянстваУкраїнийого дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України другим з подружжя;

6) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України;

7) збереження громадянства України незалежновідмісця проживання громадянина України.

Стаття 3. Належність до громадянства України

Громадянами України є:

1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;

2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України"( 1636-12 ) (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;

3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис "громадянин України", та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України; ( Пункт 3 частини першої статті 3 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.

Особи, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, є громадянами України з 24 серпня 1991 року, зазначені у пункті 2, - з 13 листопада 1991 року, а у пункті 3, - з моменту внесення відмітки про громадянство України.

Стаття 4. Законодавство про громадянство України

Питання громадянстваУкраїнирегулюютьсяКонституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, міжнародними договорами України.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 5. Документи, що підтверджують громадянство України

Документами, що підтверджують громадянство України, є:

1) паспорт громадянина України;

{ Пункт 2 статті 5 виключено на підставі Закону N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

4) тимчасове посвідчення громадянина України;

{ Пункт 5 статті 5 виключено на підставі Закону N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }

6) дипломатичний паспорт;

7) службовий паспорт;

8) посвідчення особи моряка;

9) посвідчення члена екіпажу;

10) посвідчення особи на повернення в Україну.

Розділ II

НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Стаття 6. Підстави набуття громадянства України

Громадянство України набувається:

1) за народженням;

2) за територіальним походженням;

3) внаслідок прийняття до громадянства;

4) внаслідок поновлення у громадянстві;

5) внаслідок усиновлення;

6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя; ( Пункт 6 статті 6 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

7) внаслідоквстановленнянадособою,визнаною судом недієздатною, опіки;

8) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;

9) внаслідоквизнаннябатьківствачи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства; ( Пункт 9 статті 6 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

10) заіншимипідставами,передбаченимиміжнародними договорами України.

Стаття 7. Набуття громадянства України за народженням

Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, є громадянином України.

Особа, яканародиласяза межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, є громадянином України. ( Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Особа, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, є громадянином України. ( Частина шоста статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є громадянином України.

Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

Стаття 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням

Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чионуканародилисяабопостійнопроживалидо 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництвоУкраїни" ( 1543-12 ), або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу УкраїнськоїНародноїРеспубліки, Західноукраїнської Народної Республіки, УкраїнськоїДержави,УкраїнськоїСоціалістичної РадянськоїРеспубліки,ЗакарпатськоїУкраїни,Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України. Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства. ( Частина перша статті 8 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Дитина, яка народилася чи постійно проживала на території УРСР (або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися чи постійно проживали на територіях, зазначених у частині першій цієї статті) і є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за заявою одного з батьків або опікуна чи піклувальника. ( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Дитина, яканародиласянатериторіїУкраїнипісля 24 серпня 1991 року і не набула за народженням громадянство України та є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за клопотанням одногозїїзаконних представників. ( Частина третя статті 8в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

( Частину четверту статті 8 виключено на підставі Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Іноземці, зазначені в частинах першій - третій цієї статті, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію провідмовувідіноземного громадянства. ( Частина п'ята статті 8 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Подання зобов'язанняприпинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавствояких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих державодночаснознабуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці,передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства. ( Частина шоста статті 8 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні. ( Частина восьма статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Стаття 9. Прийняття до громадянства України

Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.

Умовами прийняття до громадянства України є:

1) визнання і дотримання Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України;

2) поданнядеклараціїпровідсутністьіноземного громадянства(дляосіббез громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).

Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Подання зобов'язанняприпинитиіноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавствояких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих державодночаснознабуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці,передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Іноземці, якіподализобов'язанняприпинитиіноземне громадянство,повинніподатидокументпроце,виданий уповноваженим органом відповідної держави, доуповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянстваУкраїни.Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавствомцієїдержавипідстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства; { Пункт 2 частини другої статті 9 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 }

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.

Ця умованепоширюєтьсянаіноземцівчи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію" ( 2491-14 ). { Абзац другий пункту 3 частини другої статті 9 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 }

Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, - на три роки з моменту в'їзду в Україну. { Абзац третій пункту 3 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 }

Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактомуЗбройнихСилах України, термін безперервного проживанняназаконнихпідставахнатериторіїУкраїни встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України; { Пункт 3 частини другої статті 9 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 957-VIII ( 957-19 ) від 28.01.2016 }

4) отримання дозволу на імміграцію. { Абзац перший пункту 4 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 }

Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" ( 2491-14 ) (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні; { Абзац другий пункту 4 частини другої статті 9 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 957-VIII ( 957-19 ) від 28.01.2016 }

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

6) наявність законних джереліснування.Цяумоване поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другоїцієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службууЗбройнихСилах України та нагороджені державною нагородою, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.

{ Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 957-VIII ( 957-19 ) від 28.01.2016 }

Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один із батьків якої або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її законним представником і має дозвілна імміграціювУкраїну,здійснюєтьсябезурахування умов, передбачених пунктами 1, 3-6 частини другої цієї статті. Дозвіл наімміграціювУкраїнуневимагається,якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" ( 2491-14 ) (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.

{Частиначетверта статті 9 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 }

До громадянства України не приймається особа, яка:

1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави; { Пункт 2 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005, N 3575-VI ( 3575-17 ) від 05.07.2011 }

3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством Українитяжкимабо особливо тяжким злочином. ( Пункт 3 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні. ( Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного УказуПрезидента України.

Стаття 10. Поновлення у громадянстві України

Особа, яка припинила громадянство України, є особою без громадянства і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном, за відсутності обставин, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону. ( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземнегромадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов'язання припинитиіноземнегромадянство,завідсутностіпідстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України. Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві)кількохдержав,подаєзобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства. Іноземець, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинен подати документ про це, виданийуповноважениморганомвідповідноїдержави,до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не може отримати його,вінподаєдеклараціюпровідмовувід іноземного громадянства. ( Частина друга статті 10 вредакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

( Частину третю статті 10 виключено на підставі Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Подання зобов'язання припинити іноземне громадянствоне вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачаєавтоматичнеприпиненняособамигромадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства. ( Частина четверта статті 10 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство України у зв'язку з набуттям його внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей чи фальшивих документів або стосовно яких рішення про оформлення набуття громадянства України скасовані на підставі статті 21 цього Закону. ( Частина п'ята статті 10 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні. ( Частина сьома статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Стаття 11. Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.

Дитина, яка є особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.

Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, постійно проживає на території України і яку усиновляють громадяни України абоподружжя,одинз якого є громадянином України, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення. ( Статтю 11 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Стаття 12. Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначеногромадянинаУкраїниабоосіб, одна з яких є громадянином України, а друга - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування або з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки чи піклування.

Дитина, яка проживає на території України та є особою без громадянства або іноземцем, над якою встановленоопікучи піклування і опікуном або піклувальником призначено осіб, одна з яких є громадянином України, адруга-іноземцем,стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки або піклування чи з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки або піклування, якщо така дитина у зв'язку із встановленням опіки або піклування не набуває громадянство опікуна чи піклувальника, який є іноземцем.

Дитина, якає іноземцем або особою без громадянства і постійно проживає в дитячому закладі чи закладі охорони здоров'я, адміністраціяякихвиконуєщодонеї функції опікуна або піклувальника, стає громадянином України з моменту влаштування в такий заклад, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якщо батьки дитини, розлученої із сім'єю, не знайдені.

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянстваі виховується в дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, сім'їпатронатноговихователя,якщохочабодиніз батьків-вихователівабоприйомнихбатьків, або патронатних вихователів є громадянином України, стає громадянином України з моменту влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім'ї або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якщо батьки дитини, розлученої із сім'єю, не знайдені.

( Стаття12в редакціїЗаконуN 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Стаття 13. Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України

Іноземець абоособа без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах, визнані судом недієздатними, над якимивстановленоопікугромадянинаУкраїни,набувають громадянство України з моменту набрання чинності рішенням про встановлення опіки.

Стаття 14. Набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є особою без громадянства, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.

Дитина, яка є особою без громадянства, один з батьків якої є громадяниномУкраїни,адругийє іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, батьки якої перебувають у громадянстві України, реєструється громадянином України за клопотанням одного з батьків.

Дитина, яка є іноземцем, один із батьків якої є громадянином України, а другий - іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України. ( Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.

Стаття 15. Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства

У разі визнання батьківства дитини, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком визнано громадянина України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянство України.

У разі визнання материнства дитини, батько якої є іноземцем або особою без громадянства, а матір'ю визнано громадянку України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянство України.

У разі встановлення факту батьківства дитини, мати якої є іноземкоюабоособою без громадянства, якщо батько дитини перебував у громадянстві України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянство України.

У разі встановлення факту материнства дитини, батько якої є іноземцем або особою без громадянства, якщо мати дитини перебувала у громадянстві України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянство України.

Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, яка є особою без громадянства, набуває громадянство України незалежно від місця народження та місця постійногопроживанняза умов, передбачених частинами першою - четвертою цієї статті.

Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, якаєіноземцем,набуває громадянство України незалежно від місця її народження та місця постійного проживаннязаумов,передбачених частинами першою - четвертою цієї статті, якщо вона подала заяву про набуття громадянстваУкраїнитазобов'язанняприпинитиіноземне громадянство.

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених частинами першою - п'ятою цієї статті, є дата народження дитини (особи) або дата набуття громадянства України батьком чи матір'ю, батьківство чи материнство яких визнано або щодо яких встановлено факт батьківства чи материнства, якщо такі батько чи мати набули громадянство України після народження дитини (особи).

Датою набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною шостою цієї статті, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.

( Стаття15вредакціїЗакону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Стаття 16. Необхідність згоди дітей під час набуття громадянства України

Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2508-IV ( 2508-15 ) від 05.04.2005 )

Розділ III

ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ПРО НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Стаття 17. Підстави припинення громадянства України

Громадянство України припиняється:

1) внаслідок виходу з громадянства України;

2) внаслідок втрати громадянства України;

3) запідставами,передбаченими міжнародними договорами України.

Стаття 18. Вихід з громадянства України

Громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням. ( Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Якщо дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон і батьки виходять з громадянства України, за клопотанням одного з батьків разом з батьками з громадянства України може вийти і дитина.

Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий залишається громадянином України, дитина може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням.

Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийтиз громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням.

Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон і її батькивийшли з громадянства України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків.

Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків і він вийшов з громадянства України, а другий є громадянином України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням про це того з батьків, який вийшов з громадянства України.

Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків і він вийшов з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийтиз громадянства України за клопотанням того з батьків, який вийшов з громадянства України.

Дитина, яка відповідно до чинного законодавства України вважається такою, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків. ( Статтю 18 доповнено частиною згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Дитина, яка набула громадянство України за народженням, якщо на момент її народження батьки або хоча б один із них були іноземцями чи особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини. ( Частина дев'ята статті 18 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Дитина, яка усиновлена подружжям, один з якого є громадянином України, а другий є іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем.

Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, можевийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.

Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянствоіншоїдержавиабо отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України.

Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою. ( Частина статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2508-IV ( 2508-15 ) від 05.04.2005 )

Вихід із громадянства України не допускається, якщо особі, якаклопочепровихід з громадянства України, в Україні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню. { Частина чотирнадцята статті 18 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

Датою припиненнягромадянстваУкраїниувипадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента України.

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України

Підставами для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином Українигромадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:

а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;

б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;

в) автоматичненабуттягромадяниномУкраїниіншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

г) автоматичненабуття громадянином України, який досяг повноліття,іншогогромадянствавнаслідокзастосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповіднодозаконодавствацієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою. { Пункт 3 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }

( Частина перша статті 19 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Положенняпунктів 1, 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства. ( Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Датою припиненнягромадянстваУкраїниувипадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України. ( Статтю 19 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

( Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Стаття 20. Правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства

Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства Україникористуєтьсявсімаправамиі несе всі обов'язки громадянина України.

( Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Стаття 21. Скасування рішень про оформлення набуття громадянства України

Рішення прооформленнянабуттягромадянстваУкраїни скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомонеправдивихвідомостейабофальшивихдокументів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України.

Розділ IV

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА

Стаття 22. Повноваження Президента України

Президент України:

1) приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України (254к/96-ВР)іцього Закону про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України;

2) визначає порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень;

3) затверджує Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства ( 215/2001 ).

Стаття 23. Повноваження Комісії при Президентові України з питань громадянства

Комісія при Президентові України з питань громадянства:

1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань;

2) повертає документи про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадянства України уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

3) контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань громадянства.

Стаття 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження щодо:

1) встановлення належності до громадянства України відповідно до статті 3 цього Закону;

2) прийняття заяв разом із необхідними документами щодо прийняття до громадянства України, щодо виходу з громадянства Українидітей у випадках, передбачених частинами десятою - дванадцятоюстатті18 цього Закону, перевірки правильності оформленнядокументів,наявностіумовдляприйняттядо громадянства України і відсутності підстав, з яких особа не приймається до громадянства України, наявності підстав для виходу згромадянстваУкраїниі відсутності підстав, з яких не допускається вихід з громадянства України, надсилання заяв разом зі своїм висновком на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

3) підготовки подань про втрату особами громадянства України і разом із необхідними документами надсилання їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

4) прийняття рішень про оформлення набуття громадянства України особами з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4-10 статті 6 цього Закону;

5) скасування в межах повноважень прийнятих рішень про оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону;

6) виконання рішень Президента України з питань громадянства;

7) видання особам, які набули громадянство України, паспортів громадянина України, тимчасових посвідчень громадянина України, довідок про реєстрацію особи громадянином України;

{ Пункт 7 частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }

8) вилучення в осіб, громадянство яких припинено або стосовно якихскасованорішення про оформлення набуття громадянства України, паспортів громадянина України, тимчасових посвідчень громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон та видання довідок про припинення громадянства України;

{ Пункт 8 частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }

9) ведення обліку осіб, які набули громадянство України, та осіб, які припинили громадянство України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, один раз на півріччя інформує Комісіюпри Президентові України з питань громадянства про виконання рішень Президента України з питань громадянства.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження, передбачені частиною першою цієї статті, стосовно осіб, які проживають на території України.

{ Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV (2663-15) від 16.06.2005; в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 25. Повноваження Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України

Міністерство закордоннихсправУкраїни,дипломатичні представництва та консульські установи України здійснюють такі повноваження:

1) встановлюють належність до громадянства України відповідно до статті 3 цього Закону;

2) приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, перевіряють правильність їх оформлення, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особане приймаєтьсядогромадянстваУкраїни, і разом з висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

3) приймають заяви разом з необхідними документами щодо виходу з громадянства України, перевіряютьправильністьїх оформлення, наявність підстав для виходу з громадянства України, відсутність підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України, і разом з висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

4) готують подання про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилають їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

5) приймають рішення про оформлення набуття громадянства України особами за підставами, передбаченими пунктами 1, 2, 4-10 статті 6 цього Закону;

6) скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону;

7) виконуютьрішенняПрезидентаУкраїнизпитань громадянства;

8) видають особам, які набули громадянство України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, тимчасові посвідчення громадянина України, довідки про реєстрацію осіб громадянами України;

{ Пункт 8 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }

9) вилучають в осіб, громадянство України яких припинено або стосовноякихскасованорішенняпрооформленнянабуття громадянства України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, тимчасові посвідчення громадянина України та видають довідки про припинення громадянства України;

{ Пункт 8 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }

10) ведуть облік осіб, які набули громадянство України та припинили громадянство України;

11) перевіряють за заявами осіб, які перебувають за кордоном, належність до громадянства України.

Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва таконсульські установи України здійснюють повноваження,передбачені пунктами 1-10 частини першої цієї статті, стосовно осіб, які відповідно до чинного законодавства України є такими, що постійно проживають за кордоном, а також приймають рішення про оформлення набуття громадянства України за підставою, передбаченою пунктом 1 статті 6 цього Закону, стосовно осіб, які народилися за межами України.

( Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Розділ V

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ

Стаття 26. Оскарження рішень з питань громадянства

Рішенняз питань громадянства можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.

{ Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 27. Оскарження дій та бездіяльності посадових і службових осіб, які порушують порядок розгляду справ про громадянство

Дії та бездіяльність посадових іслужбовихосіб,які порушують порядок та строки розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у судовому та адміністративному порядку.

Стаття 28. Порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій та бездіяльності посадових і службових осібособами, які постійно проживають за кордоном

Особи, якіпостійнопроживають за кордоном, оскаржують неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб дипломатичних представництв чи консульських установ України у встановленому законом порядку до суду.

Стаття 29. Відповідальність посадових і службових осіб за порушення законодавства про громадянство

Посадові і службові особи, які порушили цей Закон, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законами України.

Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність:

Закон України "Про громадянство України"(1636-12) (Відомості Верховної Ради України,1991 р., N 50, ст. 701; 1993 р., N 14, ст. 121; 1994 р., N 33, ст. 299, N 43, ст. 390; 1997 р., N 23, ст. 169; 2000 р., N 25, ст. 198);

Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про громадянство України" ( 1637-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 50, ст. 702);

Постанова Верховної Ради України "Про порядок застосування статті 5 Закону України"Прогромадянство України" щодо військовослужбовців" ( 283/94-ВР ) (Відомості ВерховноїРади України, 1994 р., N 51, ст. 450).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

4. Рекомендувати Президенту України привести свої акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 січня 2001 року N 2235-III


Адрес:

Киев,
ул. Евгения Сверстюка, 2А, оф. 801
ул. Березняковская, 4а, 1 корп., оф. 307

vipstatusko@gmail.com

Телефоны: